Gratis verzending bij bestellingen vanaf € 35,00
Geleverd binnen 24 uur
Retourneren binnen 14 dagen
bij vragen mail ons : petsnmorepanningen@gmail.com
 

Algemene Verkoopvoorwaarden

Algemene Verkoopvoorwaarden.

1. Toepasselijkheid
- op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Petsnmore, zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden  van toepassing. 
- het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Algemene Verkoopvoorwaarden aanvaardt.
- De overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Petsnmore. Petsnmore is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Petsnmore dit mee binnen 2 werkdagen na ontvangst van de bestelling.

2. Herroepingsrecht
Bij levering van producten:
- Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst met
opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de
dag na ontvangst van het product. 
- Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.
Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te
kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht
gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze
mogelijk- in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de
door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
- Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit
binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het
kenbaar maken dient de consument te doen middels het herroepingsformulier. Nadat de 
consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient
de klant het product binnen 14 dagen op eigen kosten retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat
de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
- Indien de klant na afloop van bovenstaande termijn niet kenbaar heeft gemaakt
gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer
heeft teruggezonden, is de koop een feit.

3.Schade of breuk

 - Indien u een pakket van ons ontvangt met schade of breuk tijdens het transport, dan dient u dit binnen 24 uur na ontvangst van het pakket te melden. Dit doet u door een mail te versturen naar : info@petsnmore.nl, onder vermelding van uw naam en ordernummer en voorzien van foto's van de schade. Ontvangen wij van u geen mail binnen deze 24 uur dan kunnen wij niet meer garanderen dat de schade wordt vergoed.

4. Onze artikelen

Petsnmore doet er alles aan om de artikelen zo duidelijk mogelijk weer te geven. Er dient echter wel rekening gehouden te worden dat afwijkingen van kleuren en maten kunnen voor komen.

5. Levering

De door Petsnmore, opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van genoemde leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding. Indien echter de leveringstermijn de termijn van 30 dagen overschrijdt bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Reeds geïnde bedragen zullen in dat geval binnen 30 dagen door Petsnmore, worden teruggestort.
Mocht het adres waarheen verzonden is niet goed zijn doorgegeven aan Petsnmore en komt het pakket terug dan wordt de zending als een retour behandelt en worden er retourkosten in minderring gebracht.

6. Copyright

Foto's, teksten e.d. mogen zonder schriftelijke toestemming vooraf van Petsnmore niet gebruikt worden.

7. Wijzigingsrecht

Petsnmore heeft ten alle tijde het recht om wijzigingen aan te brengen in de Algemene Voorwaarden.

 8. Overmacht

- Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Petsnmore, in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Petsnmore , gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
- Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Petsnmore, kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

 

 

 

 

Laatst bekeken